AANGESLOTEN OVEREENKOMST

 

TCCHE LIMITED opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 08223171 met maatschappelijke zetel te 110 Viglen House, Alperton Lane, Wembley, Middlesex, HA0 1HD ( bedrijf ).

ACHTERGROND

(A) Het Bedrijf beheert het gelieerde netwerk van het Bedrijf en de Affiliate wil lid worden van het gelieerde netwerk van het Bedrijf onder de voorwaarden van deze overeenkomst, zodat een gebruiker van de Affiliate-website rechtstreeks doorklikt vanaf de Affiliate-weblinkpagina’s naar de De bedrijfswebsite heeft recht op een overeengekomen commissie op voltooide verkopen. Het Bedrijf kan overeenkomen dat de Affiliate producten van het Bedrijf vanaf hun eigen website kan verkopen met een overeenkomst, fondsen zullen worden overgedragen op vooraf schriftelijk overeengekomen vaste perioden bij aanvang van deze overeenkomst.

(B) De Affiliate wil ofwel tickets verkopen voor de evenementen die het Bedrijf promoot, ofwel de producten van het Bedrijf op de markt brengen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Overeengekomen voorwaarden

1. Interpretatie

De definities en interpretatieregels in dit artikel zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Affiliate : de partij met wie de Vennootschap een overeenkomst heeft gesloten of het nu gaat om een vennootschap, commanditaire vennootschap, eenmanszaak, liefdadigheidsinstelling, natuurlijke persoon of andere entiteit.

Affiliate Programma Manager : de persoon genoemd in Schema 1.

Affiliate Web Link Pages : de webpagina’s van de Affiliate Website die een hyperlink rechtstreeks naar een of meer Co-Branded Landing Pages of andere pagina’s van de Bedrijfswebsite bieden.

Affiliate-website : de site van de Affiliate die zich bevindt op de domeinnaam die is vermeld in Schema 1 en elke toekomstige versie of vervanging van die site of, als er geen site is, een ander webadres dan de Affiliate kan hebben.

Werkdag : een andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag in Engeland waarop banken in Londen open zijn voor zaken.

Co-branded bestemmingspagina’s : de webpagina’s (inclusief de welkomstpagina) van de bedrijfswebsite die het bedrijf moet ontwikkelen en onderhouden.

Commissietarief : met betrekking tot elke Transactie, het tarief uiteengezet in clausule 4.1.

Bedrijfsprogrammamanager : het personeelslid van het Bedrijf dat het Affiliate-programma van het Bedrijf verzorgt, zoals van tijd tot tijd door het Bedrijf aan de Affiliate wordt gemeld.

Richtlijnen voor handelsmerken van het bedrijf: de schriftelijke richtlijnen voor het gebruik van het handelsmerk, logo en branding van het bedrijf die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn.

Bedrijfsgebruiker : een gebruiker die heeft doorgeklikt naar de Bedrijfswebsite vanaf de Affiliate Weblinkpagina’s.

Bedrijfswebsite : de website van het Bedrijf op elk moment en van tijd tot tijd, momenteel genaamd https://tcche.org en op www.tcche.org en inclusief alle databases, software, domeinnamen, infrastructuur, producten en diensten die het Bedrijf op de markt brengt voor gebruik door individuele gebruikers om producten en diensten van het bedrijf te kopen. De bedrijfswebsite omvat alle toekomstige versies en vervangingen van en opvolgers van de site.

Ingangsdatum : zijnde de datum waarop deze overeenkomst wordt geacht te zijn begonnen, zoals blijkt uit e-mails of andere gegevens.

Netto-inkomsten: met betrekking tot elke Transactie, de bruto-inkomsten die het Bedrijf voor die Transactie heeft ontvangen, exclusief btw en andere belastingen, en na aftrek van eventuele kortingen, vergoedingen, kredieten of andere aanpassingen die zijn toegekend of toegestaan met betrekking tot die Transactie en enige dienst vergoedingen of nakoming of andere kosten, (inclusief met betrekking tot creditcards), betaald of betaalbaar door het Bedrijf aan een derde partij (anders dan de Affiliate), met betrekking tot die Transactie.

Pagina’s : webpagina’s waar een aankoop wordt gedaan.

Transactie : een aankoop van producten of diensten die te koop worden aangeboden op de Bedrijfswebsite door een Bedrijfsgebruiker die rechtstreeks heeft doorgeklikt naar de Bedrijfswebsite vanaf de Affiliate-weblinks of -pagina’s waar die aankoop is voltooid tijdens een enkele browsersessie.

BTW : Belasting over de toegevoegde waarde of een gelijkwaardige belasting die in het VK of elders wordt geheven.

Welkomstpagina : de eerste van de co-branded bestemmingspagina’s waarop een bedrijfsgebruiker terechtkomt wanneer hij doorklikt naar de bedrijfswebsite vanaf de aangesloten weblink of pagina’s.

1.1 Clausule, Schema en paragraaftitels hebben geen invloed op de interpretatie van deze overeenkomst.

1.2 Onder persoon wordt verstaan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtspersoon (al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid).

1.3 Een verwijzing naar een vennootschap omvat alle vennootschappen, vennootschappen of andere rechtspersonen, waar en hoe dan ook opgericht of opgericht.

1.4 Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en in het meervoud ook het enkelvoud.

1.5 Tenzij de context anders vereist, omvat een verwijzing naar één geslacht ook een verwijzing naar de andere geslachten.

1.6 Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing ernaar zoals van tijd tot tijd gewijzigd, uitgebreid of opnieuw vastgesteld.

1.7 Een verwijzing naar geschreven of geschreven omvat faxen en e-mail.

1.8 Verwijzingen naar clausules en Bijlagen zijn naar de clausules en Bijlagen van deze overeenkomst en verwijzingen naar paragrafen zijn naar paragrafen van de relevante Bijlage.

1.9 Alle woorden die volgen op de termen, met inbegrip van , in het bijzonder , bijvoorbeeld , of gelijkaardige uitdrukkingen, moeten worden opgevat als illustratief en vormen geen beperking van de betekenis van de woorden, beschrijving, definitie, zin of term die aan die termen voorafgaat.

2. Verplichtingen van het bedrijf

2.1 Het bedrijf zal de bestemmingspagina’s maken, beheren en onderhouden.

2.2 Het is het Bedrijf toegestaan om het logo van de Affiliate voor de doeleinden van clausule 2.1 uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met alle redelijke schriftelijke richtlijnen of instructies die door de Affiliate aan het Bedrijf zijn verstrekt.

2.3 Het Bedrijf verbindt zich ertoe dat de link met het Affiliate-logo op de Landing Pages rechtstreeks zal teruglinken naar de startpagina van de Affiliate-website.

2.4 Het Bedrijf zal de Affiliate voorzien van een of meer Uniform Resource Locators (URL’s), om vanaf de Affiliate-weblinkpagina’s naar de welkomstpagina of andere bestemmingspagina te linken.

2.5 Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, exploiteren en onderhouden van de Bedrijfswebsite.

2.6 Het Bedrijf zal Bedrijfsgebruikers die rechtstreeks vanaf de Affiliate Web Link-pagina’s doorklikken toegang geven tot en gebruik maken van de Bedrijfswebsite in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het Bedrijf en andere algemene voorwaarden, beleidslijnen en procedures van tijd tot tijd.

2.7 De Affiliate heeft toegang tot het Affiliate-systeem van het Bedrijf dat de Affiliate de mogelijkheid geeft om in te loggen en te zien hoeveel klikken hun links hebben gekregen en hoeveel conversies er zijn gebeurd.

2.8 Het Bedrijf kan op elk moment of tijdstip zonder kennisgeving aan de Affiliate:

(a) de naam van de bedrijfswebsite wijzigen;
(b) de richtlijnen voor handelsmerken van het bedrijf wijzigen; en
(c) de Bedrijfswebsite richten op potentiële klanten in een of meer andere landen naar keuze, op voorwaarde dat het dat deel van de Bedrijfswebsite handhaaft dat op het VK is gericht.

2.9 Het Bedrijf zal voorafgaande goedkeuring vragen voor elk gebruik van een Affiliate-handelsmerk, domeinnaam, logo of branding dat het Bedrijf mogelijk wenst te maken. De Affiliate zal het voorgestelde gebruik binnen een redelijke termijn (doorgaans niet langer dan zeven dagen) beoordelen en zal de goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren of uitstellen.

2.10 Deze overeenkomst is niet-exclusief en belet of beperkt het Bedrijf niet om soortgelijke of andere overeenkomsten met derden aan te gaan. Het Bedrijf verklaart niet dat de voorwaarden van deze overeenkomst vergelijkbaar zijn met of hetzelfde zijn als de voorwaarden van enige andere overeenkomst die het is aangegaan of kan aangaan met een derde partij.

3. Verplichtingen van de partner

3.1 De Affiliate zal alle redelijke commerciële inspanningen leveren om de Bedrijfswebsite en de producten en diensten die erop te koop zijn op de markt te brengen en te promoten om het maximale aantal Transacties te genereren.

3.2 De Affiliate verbindt zich ertoe onmiddellijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de Ingangsdatum, de Programmamanager van het Bedrijf ter goedkeuring voor te leggen aan het Bedrijf vóór publicatie op de Affiliate-website:

(a) de eerste versie van de welkomstpagina;
(b) elke wijziging aan de welkomstpagina sinds de meest recente versie die aan het bedrijf is verstrekt;
(c) de sjabloonontwerpen voor de Affiliate Web Link-pagina’s;
(d) de eerste set van Affiliate Web Link-pagina’s; en
(e) elke wijziging in een van de sjabloonontwerpen voor, of in een van de Affiliate Web Link-pagina’s sinds de laatste versies die bij het Bedrijf zijn ingediend.

3.3 De Affiliate is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, exploiteren en onderhouden van de Affiliate-website en voor al het materiaal dat erop verschijnt. In het bijzonder, maar zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, is de Affiliate verantwoordelijk voor:

(a) de goede werking en het onderhoud van alle hyperlinks naar de Bedrijfswebsite;
en
(b) naleving van richtlijnen voor handelsmerken van het bedrijf.

3.4 De Affiliate zal elk voorgesteld gebruik van een handelsmerk, domeinnaam, logo en andere elementen van het merk of een afbeelding van personen die verschijnen op een evenement dat de Affiliate wil maken, ter voorafgaande goedkeuring aan het Bedrijf voorleggen. Het Bedrijf zal het voorgestelde gebruik binnen een redelijke termijn (doorgaans niet langer dan 14 dagen) beoordelen en zal de goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren of vertragen.

3.5 De Affiliate zal het Bedrijf voorzien van:

(a) alle medewerking met betrekking tot deze overeenkomst; en
(b) alle toegang tot dergelijke informatie die door het Bedrijf kan worden vereist,

zoals nodig is voor de goede uitvoering van de verplichtingen van het bedrijf uit hoofde van deze overeenkomst.

3.6 De Affiliate zal te allen tijde, zolang deze overeenkomst van kracht is, een Affiliate Programma Manager of een contactpersoon voor het Bedrijf hebben.

3.7 De Affiliate Programma Manager heeft de bevoegdheid om de Affiliate contractueel te binden over alle zaken met betrekking tot deze overeenkomst. De Affiliate zal redelijke inspanningen leveren om de continuïteit van de Affiliate Programma Manager te verzekeren voor zover redelijkerwijs mogelijk.

3.8 De Affiliate erkent en stemt ermee in dat hij niet de bevoegdheid heeft om het Bedrijf wettelijk te binden met betrekking tot Bedrijfsgebruikers, andere gebruikers of iemand anders en dat het niet is aangesteld en voor geen enkel doel de agent van het Bedrijf is. De Affiliate stemt ermee in dat hij aan niemand enige verklaring of toezegging zal doen over het Bedrijf, de Bedrijfswebsite of een van de producten of diensten die op de Bedrijfswebsite kunnen worden gekocht.

3.9 De Affiliate zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot zijn activiteiten onder deze overeenkomst en zijn bedrijf.

3.10 In het geval van vertragingen in het verlenen van assistentie door de Affiliate, zoals overeengekomen door de partijen, kan het Bedrijf de aan de Affiliate verstrekte data voor uitvoering of levering aanpassen als redelijkerwijs nodig is, maar is niet verplicht om de data te verlengen tot na 7 werkdagen.

3.11 Het bedrijf zal zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst nakomen door een link te verstrekken die een cookie op de computer van de gebruiker plaatst of een toewijzing van te verkopen tickets levert.

4. Kosten en betaling

4.1 Het Bedrijf zal de Affiliate betalen tegen het commissietarief met betrekking tot de netto-inkomsten voor elke transactie in overeenstemming met de volgende basis:

Het Bedrijf zal Aan Gelieerde Ondernemingen een tarief betalen dat per e-mail is vastgesteld zodra het Bedrijf hun bedrijf heeft beoordeeld. Het standaardtarief is 20% van het ontvangen nettobedrag. Het is mogelijk dat we levenslange Affiliate-uitbetalingen of een standaard 2-jarige uitbetaling toevoegen aan elke gebruiker die een aankoop doet die afkomstig is van een Affiliate voor andere producten en het commissiepercentage van verkopen verhogen tot een overeengekomen bedrag om goede prestaties te belonen. Het bedrijf kan ook tickets verkopen of geven aan gelieerde ondernemingen om op hun eigen site te verkopen tegen een bepaald tarief dat ze ofwel vooraf ofwel 7 dagen voorafgaand aan het evenement moeten betalen.

(4.2 Een bedrag van 20% van de netto-inkomsten die het Bedrijf ontvangt als gevolg van de introductie. Een betaling van 15% van een dergelijke introductie zal in toekomstige jaren voor maximaal 2 jaar op toekomstige verkopen aan dergelijke partijen worden betaald.)

4.3 Commissie is betaalbaar op basis van ontvangst, niet op transactiebasis, dus als het Bedrijf geen inkomsten ontvangt op een Transactie, is er geen commissie verschuldigd. Alle tickets die met gedeeltelijke of gedeeltelijke betaling zijn verkocht, moeten mogelijk worden geannuleerd als de volledige betaling niet is ontvangen op de datum van inwisseling.

4.4 De Affiliate erkent en stemt ermee in dat er geen betalingen aan hem verschuldigd zijn onder deze overeenkomst anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst of in een bevestigende e-mail.

4.5 Alle bedragen die op grond van deze overeenkomst moeten worden betaald, zijn exclusief btw en indien btw verschuldigd is, zal deze worden betaald bij of in mindering worden gebracht op de bruto-omzet indien dit van toepassing is. Voor de duur van deze overeenkomst stemt de Affiliate ermee in dat het Bedrijf de Affiliate factureert voor commissie die moet worden betaald op grond van een self-billing-regeling of op basis van een overboeking en de Affiliate stemt er verder mee in dat:

(a) Het is geregistreerd voor btw en zal, binnen 14 dagen na deze overeenkomst, het bedrijf zijn btw-registratienummer verstrekken of het zal bevestigen dat het niet geregistreerd is voor btw;
(b) Zolang de self-billing-regeling van kracht is, worden er geen btw-facturen geheven voor leveringen in het kader van deze overeenkomst; en
(c) Hij zal het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen als de Affiliate niet langer geregistreerd is voor btw, zijn bedrijf in continuïteit overdraagt of geregistreerd wordt voor btw onder een ander btw-registratienummer.

(4.6 Het Bedrijf is een NGO en is niet aansprakelijk voor btw in het VK, daarom mag een Affiliate die tickets verkoopt namens het Bedrijf geen btw aftrekken.) Neem contact op met uw accountant.

4.7 De Affiliate zal het Bedrijf op de hoogte stellen van elke wijziging in zijn contact of adres
details en zal naar behoren alle relevante formulieren invullen die door een belasting- of andere overheidsinstantie moeten worden ingevuld met betrekking tot haar activiteiten in het kader van deze overeenkomst.

4.8 De delen van de website van het Bedrijf waar dergelijke informatie wordt bewaard, worden in alle opzichten als correct beschouwd. Behoudens in het geval van een kennelijke fout, zal het Bedrijf de Affiliate het aldus verschuldigde bedrag betalen binnen 30 dagen na de datum van de melding.

5. Eigendomsrechten

De Affiliate erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf en zijn licentiegevers eigenaar zijn van alle intellectuele eigendomsrechten op de Bedrijfswebsite en alle producten en diensten van het Bedrijf. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, verleent deze overeenkomst de Affiliate geen enkel recht op of in patenten, auteursrechten, databaserechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (geregistreerd of niet-geregistreerd), of andere rechten of licenties die toebehoren aan het bedrijf. Al deze rechten zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Evenmin zal de Affiliate de afbeeldingen of afbeeldingsrechten gebruiken van personen die in de literatuur van het Bedrijf zijn opgenomen om enige associatie van die persoonlijkheden met het merk van de Affiliate te suggereren of om te suggereren dat zij goedkeuren of hebben ingestemd met het associëren van hun imago of merk met de producten van de Affiliate. De Affiliate zal zich niet inlaten met enig oneigenlijk gebruik van dergelijke afbeeldingen. Elke schending van deze bepaling kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst.

6. Vertrouwelijkheid

6.1 Elke partij verbindt zich ertoe op geen enkel moment tijdens deze overeenkomst en gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst aan enige persoon vertrouwelijke informatie bekend te maken met betrekking tot de zaken, zaken, klanten, klanten of leveranciers van de andere partij of van enig lid van de groep van bedrijven waartoe de andere partij behoort], behalve zoals toegestaan door clausule 15.2.

6.2 Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken:

(a) Aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs die dergelijke informatie nodig hebben om de rechten van de partij uit te oefenen of haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst na te komen. Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt, deze clausule 6 naleven; en
(b) Zoals kan worden vereist door de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of regelgevende instantie.

6.3 Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor enig ander doel dan om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst na te komen.

6.4 Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie veroorzaakt door een derde partij.

6.5 Deze clausule 6 blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst, hoe ook ontstaan.

7. Vrijwaring

Elke partij vrijwaart de andere partij voor alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieschade en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend) op basis van volledige vergoeding) en alle andere professionele kosten en uitgaven), geleden of gemaakt door de begunstigde van de vergoeding die voortvloeit uit of in verband staat met de website van de schadeloossteller (zijnde de website van het bedrijf of de website van de aangeslotene of een ander aanbodplatform als de geval kan zijn), of de marketing of verkoop van producten of diensten op die website, op voorwaarde dat:

(a) De schadeloossteller wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van een dergelijke claim;
(b) De begunstigde verleent redelijke medewerking aan de schadeloossteller bij de verdediging en afwikkeling van een dergelijke claim, op kosten van de begunstigde; en
(c) De schadeloossteller krijgt als enige de bevoegdheid om de claim te verdedigen of af te wikkelen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Dit artikel 8 beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van het Bedrijf, (inclusief enige aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de Affiliate:

(a) Voortkomend uit of in verband met deze overeenkomst; en
(b) Met betrekking tot enige voorstelling, verkeerde voorstelling van zaken (onschuldig of nalatig), verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid (inclusief nalatigheid) die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst.

8.2 Behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek bepaald in deze overeenkomst, zijn alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van deze overeenkomst.

8.3 Niets in deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van het Bedrijf uit:

(a) Voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf; of
(b) Voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

8.4 Behoudens clausule 8.3:

(a) Het bedrijf is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, (inclusief voor nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), contract, verkeerde voorstelling van zaken (onschuldig of nalatig), restitutie of anderszins voor winstderving, verlies van zaken, uitputting van goodwill en/of gelijkaardige verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie, of puur economisch verlies, of voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, kosten, schade, lasten of uitgaven die op welke manier dan ook voortvloeien uit deze overeenkomst; en
(b) De totale totale aansprakelijkheid van het Bedrijf in contract (inclusief met betrekking tot de vrijwaring in clausule 7), onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken (onschuldig of nalatig), restitutie of anderszins, voortvloeiend uit met de uitvoering of beoogde uitvoering van deze overeenkomst is beperkt tot £ 1.000 of het bedrag dat krachtens deze overeenkomst door het Bedrijf aan de Affiliate is betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de claim is ontstaan.

9. Duur en beëindiging

9.1 Deze overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en duurt twee jaar, tenzij anders wordt beëindigd zoals bepaald in dit artikel 9. Na twee jaar wordt deze overeenkomst automatisch verlengd voor jaarlijkse perioden, tenzij een van de partijen de andere ten minste 90 dagen voor het einde van de dan lopende termijn schriftelijk op de hoogte stelt.

9.2 Het Bedrijf kan deze Overeenkomst te allen tijde met opzegging beëindigen als het zijn gelieerde marketingprogramma geheel of gedeeltelijk stopzet of intrekt. Het Bedrijf zal ernaar streven om de Affiliate hiervan zoveel mogelijk op de hoogte te stellen als redelijkerwijs mogelijk is, maar een dergelijke beëindiging is zonder aansprakelijkheid jegens de Affiliate.

9.3 Onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen waarop de partijen aanspraak kunnen maken, kan elke partij deze overeenkomst beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de andere indien:

(a) De andere partij begaat een wezenlijke schending van een voorwaarde van deze overeenkomst, welke schending onherstelbaar is of, (indien een dergelijke schending herstelbaar is), niet binnen een periode van 30 dagen nadat hij schriftelijk op de hoogte is gesteld om deze schending te verhelpen ;
(b) De wederpartij de betaling van haar schulden opschort of dreigt op te schorten of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar zijn of toegeeft niet in staat te zijn haar schulden te betalen of, (zijnde een vennootschap of commanditaire vennootschap) niet in staat wordt geacht om zijn schulden te betalen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986;
(c) Een verzoekschrift is ingediend, een kennisgeving is gedaan, een besluit is genomen of een bevel is gegeven voor of in verband met de ontbinding van die andere partij (zijnde een bedrijf),[other than for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation of that other party with one or more other companies or the solvent reconstruction of that other party] ;
(d) Bij de rechtbank is een verzoek ingediend, dan wel een bevel uitgevaardigd, voor de benoeming van een bewindvoerder, of indien een kennisgeving van voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan of indien een bewindvoerder wordt aangesteld, over de andere partij (zijnde een bewindvoerder) bedrijf);
(e) Bij de rechtbank is een verzoek ingediend, dan wel een bevel uitgevaardigd, voor de benoeming van een bewindvoerder, of indien een kennisgeving van voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan of indien een bewindvoerder wordt aangesteld, over de andere partij (zijnde een bewindvoerder) bedrijf);
(f) De houder van een kwalificerende variabele heffing op de activa van die andere partij (zijnde een vennootschap), is gerechtigd een administratieve curator aan te wijzen of heeft deze aangesteld;
(g) Een persoon krijgt het recht om een curator aan te stellen over alle of een deel van de activa van de andere partij of een curator wordt aangesteld over alle of een deel van de activa van de andere partij;
(h) Een schuldeiser of laster van de andere partij legt beslag op of neemt bezit van, of een dwang, executie, beslaglegging of een ander soortgelijk proces wordt geheven of afgedwongen op of vervolgd tegen het geheel of een deel van de activa van de andere partij en dergelijk beslag of proces wordt niet afgevoerd binnen [14] dagen;
(i) De andere partij begint onderhandelingen met alle of een categorie van haar schuldeisers met het oog op de herschikking van een van haar schulden, of doet een voorstel voor of sluit een compromis of regeling met een van haar schuldeisers [anders dan (zijnde een bedrijf ) uitsluitend ten behoeve van een regeling voor een solvabele samensmelting van die andere partij met een of meer andere bedrijven of de solvabele reconstructie van die andere partij];
(j) de andere partij de uitoefening van haar bedrijf of een substantieel deel van haar bedrijf opschort of staakt of dreigt op te schorten of te staken;
(k) Er is een wijziging in de zeggenschap van de andere partij in de zin van artikel 1124 van de Wet op de vennootschapsbelasting 2010; of
(l) Er vindt een gebeurtenis plaats of er wordt een procedure ondernomen met betrekking tot de andere partij in een rechtsgebied waaraan zij onderworpen is en die een effect heeft dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen genoemd in clausule 9.3(b) tot clausule 9.3(k) ) (inclusief).

10. Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook:

(a) Alle onder deze overeenkomst verleende licenties en voordelen worden onmiddellijk beëindigd;
(b) Elke partij zal de apparatuur, eigendommen, materialen en andere items (en alle kopieën daarvan), die toebehoren aan de andere partij, retourneren en verder gebruiken; en
(c) De opgebouwde rechten van de partijen bij beëindiging, of de voortzetting na beëindiging van een bepaling waarvan uitdrukkelijk is verklaard dat deze van kracht blijft of impliciet voortduurt, wordt niet aangetast of geschaad.

11. Overmacht

Geen van beide partijen zal deze overeenkomst schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging bij het uitvoeren of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst als een dergelijke vertraging of falen het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle. In dergelijke omstandigheden heeft de betrokken partij recht op een redelijke verlenging van de termijn voor het nakomen van dergelijke verplichtingen. Als de periode van vertraging of niet-uitvoering zes maanden aanhoudt, kan de niet-betrokken partij deze overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen aan de betrokken partij.

12. Ontheffing

Geen enkel verzuim of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens deze overeenkomst of de wet wordt verleend, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken . Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

13. Rechten en rechtsmiddelen

De rechten en rechtsmiddelen die in het kader van deze overeenkomst worden geboden, zijn een aanvulling op, en niet exclusief, enige rechten of rechtsmiddelen die door de wet worden geboden.

14. Beëindiging

14.1 Als een bepaling of een deelbepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of een deelbepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst.

14.2 Als de ene partij de andere op de hoogte stelt van de mogelijkheid dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke bepaling te wijzigen zodat, zoals gewijzigd, deze wettig, geldig en afdwingbaar is en, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

15. Gehele overeenkomst

15.1 Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

15.2 Elke partij stemt ermee in dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is gedaan), die niet in deze overeenkomst is uiteengezet. Elke partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak zal maken op onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken[or negligent misstatement] gebaseerd op enige verklaring in deze overeenkomst.

15.3 Elke partij stemt ermee in dat de enige rechten en rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan die voortvloeien uit of verband houden met een Vertegenwoordiging, zijn voor contractbreuk zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst.

15.4 Niets in deze clausule zal enige aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten.

16. Opdracht en andere transacties

16.1 De Affiliate zal geen of alle rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst toewijzen, overdragen, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, een trust verklaren of op enige andere manier handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

16.2 Het Bedrijf kan te allen tijde een of meer van zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst toewijzen, overdragen, hypothekeren, belasten, uitbesteden, delegeren, een trust verklaren of op een andere manier handelen.

17. Geen partnerschap of agentschap

Niets in deze overeenkomst is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture tussen een van de partijen tot stand te brengen, een partij de agent van een andere partij te maken, noch een partij te machtigen om voor of namens of namens een partij verbintenissen aan te gaan of aan te gaan van enige andere partij.

18. Variatie

Geen enkele wijziging van deze overeenkomst is van kracht tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door de partijen (of hun gemachtigde vertegenwoordigers).

19. Rechten van derden

Een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft geen enkel recht onder de Contracts, (Rechten van derden), Act 1999 om enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen.

20. Kennisgevingen

20.1 Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij onder of in verband met deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en zal:

(a) persoonlijk bezorgd of per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag op de maatschappelijke zetel (indien een bedrijf) of de hoofdvestiging (in elk ander geval); of
(b) Verzonden per e-mail naar het belangrijkste e-mailadres dat is info@tcche.org met een ontvangstbevestiging of leveringsrapport dat indien mogelijk moet worden ontvangen.

20.2 Elke kennisgeving of mededeling wordt geacht te zijn ontvangen:

(a) indien persoonlijk afgeleverd, door ondertekening van een ontvangstbewijs of op het moment dat de kennisgeving op het juiste adres wordt achtergelaten;
(b) Indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag, om 9.00 uur op de tweede Werkdag na verzending of op het door de bezorgdienst geregistreerde tijdstip; of
(c) Een kennisgeving onder deze overeenkomst is niet geldig indien verzonden per e-mail.

21. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), die hieruit voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp of de formatie ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

22. Jurisdictie

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan.


Log in to my account

Register a new account

×

MAKE YOUR MIND MATTER

TRAIN YOUR MIND TO CREATE THE LIFE YOU WANT

60% off - €499

ABOUT THE COURSE

If you believe, even a little bit, that your thoughts create your reality, Dr. Dispenza’s new online course, Make Your Mind Matter, will move you from believing to living your new reality. If you are ready to create a new future, to go beyond your emotional addictions and negative moods of being to heal your health and magnetize everything you want in your life, Make Your Mind Matter is not only the right course to you, but an answer to everything you’ve ever wondered about what is really possible for you in this life.

WHAT WILL YOU LEARN?

During this online course, you will understand the science behind your thoughts and how your thoughts create your own reality, this will allow you to:

Breaking unwanted emotional reactions and patterns, unlearning negative habits from the past, and eliminating self-destructive behaviors

Learn to reconfigure your brain to open yourself up to positive opportunities to create a new personality and a new personal reality.

Discover a meditation method to specifically access your subconscious to heal, attract, and create the reality you desire

THIS COURSE IS FOR YOU, IF:

What will you learn?

Get ready to cross the river of change and create your new personal reality. In this lesson, Dr. Dispenza explains what’s new in neuroscience to affect change in his life. You will discover the secret of spontaneous remission, you will understand the cycle of thought and feeling and you will learn to measure transformation through the use of specific techniques. You will also learn:

 • The three brains and how they work in unison to manifest your reality
 • What do proteins have to do with your genetic makeup …
 • How to go from the unnatural to the super-natural
 • How Two People Can Have Completely Different Results and Why This Happens

Who do you no longer want to be? This lesson is about the impression in the field of possibility and the liberation of the conditionings of the past. Dr. Dispenza will explain why you have the ability to truly change and:

 • How to stop meddling in the details
 • Why do you get stuck in the past
 • Why understanding the stress response is important
 • How to live in the state of creation
 • The purpose of meditation in creating your new personal reality

Lesson 3 is about exploring the wonders of the brain. Once you understand how your personality creates your reality, you will begin to become aware of repetitive thoughts, actions, and emotions that prevent you from having what you really want. This informational lesson includes:

 • How to program your genes
 • The two states of mind and body
 • El modelo cuántico de la realidad
 • The quantum model of reality
 • Evolving your being in three parts:
  • The neuroscience of creation
  • The two laws of the brain
  • The science of change

In this lesson you will learn the specific steps to follow to design your destination. Starting with unearthing emotional addictions and breaking family feelings and emotional agreements, you will have a clear and effective plan for creating a new future. You will also discover how to do it:

 • Access your energy connections
 • Break ties and get over your old self
 • Understand brain wave patterns and what they mean
 • Develop brain wave patterns that align with your new future
 • Use the operating system: delve into the conscious and subconscious mind
 • Achieve Consistency by Eliminating Stress and Why Consistency Is So Important

This is where you will begin to put your knowledge and understanding into practice with a deep meditation and writing exercise. To change your life, you first have to realize what is out of place and what is propping up the status quo. In this lesson, Dr. Joe gives you tools to help you identify the parts of your life and your emotional makeup that need to change to manifest a greater reality.

In this lesson, and the next two, you will move to the next level with a series of workshops by Dr. Joe to explore more advanced concepts and deepen his meditation practices. In Lesson 6, Dr. Joe helps you put your ego aside – putting aside place, time, and other physical limitations – so that you can take advantage of the limitless possibilities available to you in the present. With inspiring stories and calming meditations, you will take another great leap in your quest to create your destiny.

Are you ready for an interdimensional awakening? Dr. Dispenza shares his personal story so you can see the benefits and power of designing your destiny using only thought. You will dive deeper into the coherence of the heart to achieve a true love of life that is in line with what you see for your future. When you change your thoughts, you change your brain, and you will learn to make self-healing a natural part of your life using what is offered in this empowerment lesson.

In this final lesson, Dr. Joe takes you to a new level of integrity and encourages you to stick with the practices you’ve been doing. He helps you see how deeply powerful this process can be and leaves you inspired to come back to your life, renewed.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE IN VIDEO

499€

8 lessons and almost 10 hours of video in which Dr. Joe Dispenza will guide you through one of the most incredible journeys you will have the opportunity to experience.

3 AUDIO MEDITATIONS BREAKING THE HABIT OF BEING YOURSELF AND YOU ARE THE PLACEBO ...

BONUS

Delve even deeper into the work of changing your thoughts and perceptions using these powerful meditations from Dr. Joe Dispenza. In them, he guides you through the process of harnessing the power of your mind to change your life.

THINK BIG: LOSE YOUR MIND AND CREATE A NEW!

BONUS

In this 4-lesson course, based on Amazon’s best-selling book: “Stop Being You: Mind Creates Reality” Dr. Joe provides the framework and simple step-by-step instructions to reprogram your brain and create life. that you’ve always wanted.

super black Friday discount

The discount ends in :

Days
Hours
Minutes
Seconds

60% off - €499

Testimonials

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

54% off - €749

ABOUT THE COURSE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

Course with Dr. Joe Dispenza

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

Days
Hours
Minutes
Seconds

"What does it mean to redesign your own destiny? It means that you can create as much abundance, passion and joy as you can imagine. "- Dr. Joe Dispenza.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

That YOU have the power to change your life by transforming your thoughts, as well as the scientific bases that demonstrate it.

Understand what that connection means to your life, and how it will make it even better.

On the energy centers that control your health and how to fine-tune them to feel healthier.

The concept of shifting your consciousness from matter to energy and bringing what you want from the future into your life now.

How to access multiple dimensions, each of which contains a different potential, in order to choose the reality you want.

Live the incredible experience of our course on any device

What will you learn?

In this foundational lesson, Dr. Joe introduces you to the essential truth that lies at the center of your life’s work, namely that you have the power to change your environment and your thoughts. He also describes the basic science to prove it.

With information about the structure and function of the brain and the body’s energy centers, you will be ready to begin your journey into the quantum realm.

You will also learn a critical practice that is central to the rest of the course: a secret breathing technique to open your heart and mind, which Dr. Joe uses before each meditation.

Lastly, using the breath, he will guide you through a powerful exercise to bless your energy centers, creating more balance and wholeness.

With the practices you learned in Lesson 1, you have already begun to install the necessary neurological hardware to interact with the Divine, or the Unified Field.

In Lesson 2, Dr. Joe discusses what precisely that connection means in real life, and how to make it even better.

He also describes the habits and blocks that prevent you from harnessing your incredible power, thereby blocking your potential.

By understanding how to be one with intelligent love and loving intelligence around you, you begin to become more like it.

Soon, feeling joyful, loving, and free will become a very simple habit.

As Dr. Joe points out, once you experience this, you will lack for nothing because you will already have everything.

Each energy center in the body has its own frequency, energy and chemistry. Each one has its own consciousness, its hormones and its glands. In essence, your health is controlled by these eight energy centers.

In Lesson 3, Dr. Joe helps you understand how they work and how they can go wrong when your energy is messed up.

Then he teaches you an exciting practice that takes the blessing of these energy centers from Lesson 1 to a higher level by creating specific symbols for each center.

Using these symbols, he guides you through an extraordinary healing meditation that works with the frequency of each center, allowing your autonomic nervous system to create order and heal you at the cellular level.

Lesson 4 dives into the concept of shifting your consciousness from matter to energy to bring the future into the now.

You will learn the great differences between the realm of materialism and the realm of energy so that you can clearly understand why keeping your focus on the material world interferes with creating the life you desire.

Dr. Joe also lays out a roadmap that you must follow to move from your thinking brain to your subconscious, including addressing the common roadblocks you may face when you begin to shift your consciousness.

He ends the lesson with a meditation on how to go beyond yourself, which will help you experience greater degrees of wholeness, unity, and wholeness.

In Lesson 5, Dr. Joe further develops the model of materialism versus energy, and it really takes you to the heart of quantum physics!

Fortunately, Dr. Joe has years of experience explaining difficult-to-understand ideas, so even the most science-phobic person can understand concepts like the collapse of time and space, 5-D versus 3-D reality, and the multiple dimensions.

By the end of this lesson, you will fully understand how to access the quantum realm to select a potential reality. In other words, you will understand exactly how you can change your life and create the future you want most by tuning into the Divine.

Now is the time to put the pedal to the metal to create your future.

In this lesson, Dr. Joe introduces you to two exciting tools: the kaleidoscope, and Mind Movies, which, when used together, help you create a tangible experience of the life you want most.

Each tool has a specific purpose:

The kaleidoscope helps you reach beyond your thinking brain to open yourself up to a deeper emotional experience.

Mind movies provide that experience.

By allowing yourself to feel joy, freedom, love, and success in your Mind Movie, you are creating memories of the future, which change your destiny right here, in the present.

In this final lesson, Dr. Joe helps you understand how all the amazing work you’ve been doing in this course fits into your busy life and outlines some of the obstacles that most people face when trying to maintain their practice.

While it is true that you will run into problems such as self-doubt, skepticism from family and friends, and even something as basic as finding the time to connect with the divine; This shouldn’t stop you

If you are more committed to the satisfaction that comes from within than to the distraction of your external environment, you will not only change your current life, but you will redesign your entire destiny, as well as inspiring the people around you to do the same.

New for 2021: Installment payments:

We have made a special effort this year to hear what our fantastic TCCHE family wants from us.

One of the main points of the feedback we had has been to introduce an installment payment plan. So, as if by magic, we have made it happen. You have the option of choosing your monthly installment plan.

YOU HAVE THE OPTION TO CHOOSE YOUR MONTHLY FEE PLAN. NO ADDITIONAL EXPENSES. NO HIDDEN INTEREST. CHOOSE THE ONE THAT BEST CONVERSES YOU.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE ON VIDEO

€749

7 Lessons, almost 7 hours of video in which Joe Dispenza guides you through an incredible journey into science and consciousness. Join Dr. Joe now in Redesigning Your Destiny and say hello to your new life.

3 MEDITATION AUDIOS

BONUS

More than 3 hours of audio meditation where Dr. Joe Dispenza tools and techniques to do a good meditation.

5 KALEIDOSCOPE VIDEOS

BONUS

The kaleidoscopes, will help you relax your body and open the doorway between the conscious and subconscious mind. This is the doorway where you are most able to accept, believe and undertake information without analysing it. It is this process that changes your brain waves from beta to alpha and theta while keeping your eyes open.

ONLINE COMMUNITY

BONUS

One of the biggest advantages of this training is the opportunity to come together and connect with all the participants through collective consciousness. You will have access to the TCCHE online community where you can connect with other participants and expand your reach.

TALLER DE AUDIO​

BONUS

En este taller de audio descargable de una hora y media de duración, Dr. Joe presenta sus hallazgos que muestran a las personas curándose de enfermedades crónicas. Teniendo experiencias inter-dimensionales e interactuando en otros reinos. Aprenderás los fundamentos detrás de lo que se necesita para hacer lo poco común, para volverse sobrenatural y crear la vida que deseas.  Dr. Joe compartirá mediciones científicas para demostrar lo poderosos que somos.

TOTAL

€749

€345
Special offer for a limited time!

Get the course now to start the training and receive all the bonuses

REGISTRATION CLOSES IN:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Testimonials

Satisfaction guaranteed

If you are not satisfied, you can email us here and we will refund your money within 30 days. We are sure that you will be delighted with the course and, taking into account all the opinions, we can offer you this 14-day money-back policy without fear.

About

Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is a New York Times bestselling author, researcher, and chiropractor. Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe explores the effects of meditation and how people can heal from chronic conditions and even terminal illnesses. Dr. Joe received his Doctor of Chiropractic degree from the University of Life and completed his postgraduate training with a focus on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

new-york-times@2x.png

BESTSELLER

FREQUENT QUESTIONS

How and when can I access the course?

The course will be instantly accessible after purchase in your Members Area. You can watch it at your own pace, on your computer, tablet or mobile.

How do I access the bonuses?

You will find the following bonuses instantly in your Members Area upon completion of purchase.

Do I need any previous experience?

No, no es necesario ser un experto científico, ni religioso o espiritual para aprovechar las extraordinarias habilidades, a las que aprenderá a acceder. Todo lo que necesitas es tu corazón y una mente abierta.

What language is the course in?

The course was originally recorded in English, but has also been overdubbed in Spanish with Spanish subtitles.

help your friends .

Happiness is the only thing that multiplies when you share it! So share this free course with your friends!

Choose which language you want to attend the conference.

Rose

Digital Strategy & French Marketing

I am in charge of Digital Strategy & French Marketing. I am very happy to be part of the TCCHE family and to work with such amazing individuals. 

I believe that spirituality and science go hand in hand and help improve your life, so I’m really grateful that my job is especially related to this topic and helps people in their change journey. 

I love traveling, discovering new things and finding ways to open my mind and soul.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

I am in charge of Digital Strategy & Spanish Marketing. I management of the Spanish Market. I am really happy to be a member of this TCCHE family and to be able to help people get a better way.

While I’m not working, I prefers to spend my time meditating or reading about spirituality with the ultimate goal of finding harmony & peace within oneself and enjoy the simple things in life.

I love traveling and spend time with my family and dog Leo.

Drew Lovell​

Copywriter​

I write most of the copy for TCCHE, be it the newsletter, email chains, the ad-copy, the landing pages, and much more. It’s a fantastic company to work for with fantastic people. I feel very fortunate. In my spare time I like to write stories and music.