DISCLAIMER

WEBSITE DISCLAIMER

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023

De informatie verstrekt door TCCHE LTD ("wij", "ons", of "onze") op https://tcche.org (de "Site") is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN IN DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. 

 

PROFESSIONELE DISCLAIMER 

De Site is bedoeld om instrumenten en technieken aan te reiken voor persoonlijke spirituele groei. Het is niet bedoeld om medische aandoeningen te diagnosticeren of te behandelen. De informatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Bijgevolg raden wij u aan de juiste professionals te raadplegen voordat u acties onderneemt op basis van deze informatie. Wij geven geen enkel gezondheidsadvies.HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. 

 

DISCLAIMER GETUIGENISSEN 

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de ervaringen en meningen van deze gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij beweren niet, en u moet niet aannemen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.  

 

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen op de site letterlijk zoals ze door de gebruikers zijn gegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica- of typfouten. Sommige getuigenissen kunnen omwille van de beknoptheid zijn ingekort wanneer de volledige getuigenis extra informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek. 

 

De standpunten en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze standpunten en meningen.Wij zijn niet verbonden met gebruikers die getuigenissen geven en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Dernière mise à jour le 30 mars 2023

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU SITE WEB 

 

De informatie verstrekt door TCCHE LTD ("nous", "notre" of "nos") over https://tcche.org (de "Site") zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatie. Alle informatie op de Site wordt verstrekt in goed vertrouwen, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, betreffende de juistheid, juistheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van alle informatie op de Site. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK TEGENOVER U VOOR ELKE SCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN IN DE INFORMATIE OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN IN ALLE INFORMATIE OP DE SITE ZIJN VOOR UW EIGEN RISICO. 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

 

De site is bedoeld om instrumenten en technieken aan te reiken voor de ontwikkeling van het personeel. Hij is niet bestemd voor diagnose of behandeling van medische aandoeningen. De informatie wordt uitsluitend verstrekt ter informatie en educatie en vervangt niet de professionele raad. Daarom raden wij u aan om, voordat u maatregelen neemt op basis van deze informatie, de juiste deskundigen te raadplegen. Wij verstrekken geen enkel type van  conseils de gezondheid.L'UTILISATION OU LA CONFIANCE ACCORDÉE À TOUTE INFORMATION CONTENUE SUR LE SITE EST À VOS PROPRES RISQUES. 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX TÉMOIGNAGES 

 

De site kan berichten bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze berichten geven de ervaringen en meningen van de gebruikers weer. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor deze specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij gaan er niet van uit, en u mag niet veronderstellen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN. 

 

De berichten op de site worden in verschillende vormen aangeboden, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons onderzocht voordat ze worden gepubliceerd. Ze verschijnen in tekstvorm op de site zoals ze door de gebruikers zijn verstrekt, met uitzondering van de correctie van grammaticale of schrijffouten. Bepaalde berichten kunnen zijn geschrapt door een gebrek aan belangstelling wanneer het volledige bericht informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek. 

 

Les points de vue et opinions contenus dans les témoignages appartiennent uniquement à l'utilisateur individuel et ne reflètent pas nos points de vue et opinions.Nous ne sommes pas affiliés aux utilisateurs qui fournissent des témoignages, et les utilisateurs ne sont pas payés ou autrement rémunérés pour leurs témoignages. 

 

RENUNCIA

Laatste update: 30 de marzo de 2023

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WEBSITE 

 

De informatie verstrekt door TCCHE LTD ("nosotros" of "nuestro") en https://tcche.org (de "Sitio") is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Toda la información en el Sitio se proporciona de buena fea, sin embargo, no hacemos ninguna representación o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con respecto a la exactidad, adecuación, validez, confiabilidad, disponibilidad o integridad de cualquier información en el Sitio. IN NINGUNA CIRCUNSTANCIA TENDREMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD ANTE USTED POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO COMO RESULTADO DEL USO DEL SITIO O LA CONFIANZA EN CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL SITIO. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN IN DE INFORMATIE OP DE SITE ZIJN VOOR UW EIGEN RISICO. 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

 

El Sitio tenía la intención de proporcionar herramientas y técnicas para el crecimiento espiritual personal. De site is niet bedoeld om diagnoses te stellen of medische problemen te behandelen. De informatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en vormt geen aanvulling op de professionele begeleiding. Bijgevolg raden wij u aan om, voordat u enige actie onderneemt op basis van deze informatie, de juiste professionals te raadplegen. Wij bieden geen enkele vorm van gezondheidsadvies.EL USO O LA CONFIANZA DE CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE TESTIMONIOS 

 

El Sitio puede contener testimonios de usuarios de nuestros productos y/o servicios. Deze getuigenissen geven de ervaringen en meningen weer van deze gebruikers. Sin embargo, las experiencias son personales para esos usuarios en particular, y pueden no ser necesariamente representativas de todos los usuarios de nuestros productos y / o servicios. Wij bevestigen niet, en u hoeft dat ook niet te geloven, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen hebben. DE INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN. 

 

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen verstuurd, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons gereviseerd voordat ze worden gepubliceerd. Ze verschijnen op de site volgens de aanwijzingen van de gebruikers, behalve als er grammaticale of mechanische fouten in staan. Sommige getuigenissen kunnen worden gecorrigeerd in een korte samenvatting wanneer de volledige getuigenis extra informatie bevat die niet relevant is voor het publiek in het algemeen. 

 

De standpunten en meningen in de getuigenissen zijn uitsluitend voor de individuele gebruiker en geven niet onze standpunten en meningen weer.No estamos afiliados con usuarios que proporcionan testimonios, y a los usuarios no se les paga ni se les compensa por sus testimonios.